Artikkelipyynnöt
Calls for papers

Agricola » Ajankohtaista » Cfp

Valta, väkivalta ja yhteiskunta - X Kustaa Vaasa -seminaari

Ilmoituksen tiedotIlmoituksen lähetti: Jari Eilola Jari.Eilola@campus.jyu.fi
Lisätietoja: http://
X Kustaa Vaasa -seminaari, Jyväskylä 7.–8.6.2012

Kustaa Vaasa -seminaari on Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen ( https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/en ) ja sen piirissä toimivan Early Modern Morals -tutkimuskeskittymän ( http://earlymodernmorals.jyu.fi/ ) järjestämä vuosittainen seminaari. Seminaarien tarkoituksena on koota yhteen varhaismodernin ja modernin ajan historian tutkijoita esittelemään ja keskustelemaan tutkimustuloksistaan.

Valta, väkivalta ja yhteiskunta

Valta, väkivalta ja yhteiskunta -seminaari kutsuu tutkijoita keskustelemaan vallan ja vä-kivallan suhteesta ja sen vaikutuksesta yhteiskunnan eri puoliin.

Väkivalta on sosiaalinen ja kulttuurinen konstruktio. Tästä syystä kaikki se, mikä ymmär-retään väkivallaksi nykyisissä moderneissa länsimaissa, ei välttämättä ole ollut sitä ihmi-sille menneinä aikoina tai toisissa kulttuureissa. Voidaan ajatella, että esimerkiksi uuden ajan alun yhteiskunnassa yleisesti esiintynyt lievä väkivalta korvapuusteineen ja tukka-pöllyineen oli osa normaalia konfliktin ratkaisua.

Väkivalta kietoutuu myös monella tavalla vallankäyttöä koskeviin kysymyksiin. Väkivalta, toisen alistaminen, on jo itsessään vallankäyttöä. Historiallisesti merkittävät kehityslinjat ovat koskeneet yhteisöllisiä väkivallan kontrollikeinoja sekä väkivaltakoneiston siirtymistä valtion monopoliksi. Vallankäytöstä oli kysymys myös silloin, kun määriteltiin mitkä väkivallan muodot edellyttivät viranomaisten puuttumista tai kun tehtiin rajanvetoa väkivallan ja sallitun kurittamisen välillä.

Väkivallan ja sen historian tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään yksilöiden välisten konfliktien tai väkivallan synnyttäneiden yhteiskunnallisten olojen tutkimuksesta. Väkivallan historia on myös ilmiön muuttuvien määrittelyjen tutkimusta – ja näitä määrittelyjä tekevät niin tutkimuksen kohteet kuin tutkijat itse. Uudet määrittelyt merkit-sevät yhtäältä uusia näkökulmia ja painopisteitä ilmiön tutkimuksessa ja sen ymmärtämi-sessä. Toisaalta ne tarkentavat ilmiöstä saatavaa kuvaa ja tuovat siihen uusia vivahteita.

Tämä herättää luonnollisesti kysymyksen siitä, missä vaiheessa ja mistä syystä jostakin aiemmin hyväksytystä toimintamuodosta tuli kiellettyä väkivaltaa? Esimerkiksi eräiden yhdysvaltalaisten osavaltioiden kaavailut perheväkivallan sallimisesta osoittavat, että kehitys ei kulje pelkästään yhteen suuntaan – ja tämäkin ilmiö on tutkimuksen arvoinen.

Luennoista ja työryhmätyöskentelystä koostuvassa Kustaa Vaasa seminaarissa valotetaan eri suunnista väkivaltaan liittyvää tematiikka. Keskeisiä käsiteltäviä teemoja ovat esimer-kiksi seuraavat:

- yksilö väkivallantekijänä ja uhrina
- väkivalta ja taloudellis-sosiaaliset olosuhteet
- oikeus määrittää mitä väkivalta on
- oikeus käyttää väkivaltaa
- sukupuolittunut väkivalta
- julkinen ja yksityinen väkivalta

Seminaarin ilmoittaudutaan 18.3.2012 mennessä lähettämällä enintään liuskan mittainen abstrakti osoitteeseen hela-harjoittelija@campus.jyu.fi . Aiheen hyväksymisestä ja semi-naarin ohjelmasta tiedotetaan maaliskuun loppuun mennessä. Työryhmiin hyväksyttyjen esitelmien pituus on korkeintaan 20 minuuttia, mutta voi halutessaan lähettää myös laa-jemman tekstin. Ryhmien työkielenä on osallistujista riippuen englanti tai suomi.

Lisätietoja antaa Jari Eilola Jari.Eilola@campus.jyu.fi , Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, PL 35, FIN 40014 Jyväskylän yliopisto.
Suosittele muille:


Uutiset ja keskustelu | Ajankohtaista | Historian äärelle | Julkaisut
Agricolan kartta | Haku Agricolasta | Hakemisto | Uutta!
Tekijät | Palaute ja yhteystiedot | Etusivulle

Etusivulle

Päivitetty 7.2.2012 16:55